Od ravnopravnosti do lojalnosti

Kako većina europskih zemalja nema harmoniziranu zakonsku regulativu koja uređuje franšizing, 1972. u Bruxellesu je osnovana Europska franšizna federacija, međunarodna neprofitna organizacija koja je okupila nacionalne franšizne udruge. Kao samoregulatorno tijelo, EFF od tada radi na promociji te unapređenju franšizinga diljem Europe.
Ponedjeljak
26.06.2017
Europska franšizna federacija (EFF) je poslije 13 godina revidirala Etički kodeks za franšizno poslovanje. O kakvim se promjenama radi?
 

Iako Kodeks nema zakonsku moć, ovo je ključni dokument Europske franšizne federacije koji definira standarde za fer, etički odnos između aktera franšizinga, predstavlja skup najbolje prakse te daje suštinske smjernice nacionalnim sudovima kada se procesuiraju različiti sporovi vezani za franšizing.
Kodeks je do sada dva puta revidiran – posljednja, ažurna verzija objavljena je u prosincu 2016. godine. Može se reći da je, suštinski, malo toga promijenjeno, ali je jasno da su određene odredbe značajno proširene i precizirane, dok je nekoliko odredbi i dodano, najviše zahvaljujući promjenama koje je donijela "digitalna era". Kodeks, ipak, revidira nekoliko ključnih elemenata, među kojima su najznačajnije one o pravima i obvezama davatelja i primatelja franšize.

Etički kodeks sada izričito nastoji umanjiti neravnotežu u pozicijama moći između ključnih aktera te se navodi da davatelj treba "prihvatiti svoje franšizoprimce kao neovisne poduzetnike i neće ih ni na koji način, niti izravno niti neizravno, tretirati kao uposlenike ili podređene". S druge strane, primatelj franšize ima obvezu "lojalno surađivati s davateljem i lojalno postupati u odnosu na sve ostale franšizoprimce u mreži". U slučaju spora, naglasak se stavlja na načelo dobre vjere, te se od obje strane zahtijeva da svoje razmirice rješavaju "sporazumno, pregovorima u duhu dobre vjere, međusobnog razumijevanja i tolerancije", što uključuje i zahtjev da potraže alternativne oblike rješavanja spora, ako izravna komunikacija "zakaže".

Od davatelja se, zatim, traži ne samo da prenese know-how svojim primateljima franšize, već da predano radi na njegovom razvoju i zaštiti od zlouporaba, kao što se očekuje da investira u promociju branda, istraživanja i inovacije. Jedna od novih i važnih odredbi odnosi se na online poslovanje – davatelj ima obvezu informirati primatelje o poslovanju na internetu, pri čemu će nastojati očuvati interese čitave mreže.

Potencijalni primatelj franšize preuzima odgovornost za pažljivo analiziranje podataka te savjetovanje sa stručnjakom prije no što potpiše franšizni ugovor, kao što se očekuje da bude potpuno iskren i otvoren u davanju podataka o sebi i svojim sposobnostima u pregovorima s davateljem franšize.

Kodeks, pored toga, redefinira i nekoliko "tehnikalija". Know-how dobiva šire značenje – umjesto što sadržava "nezamjenjive informacije", prema novoj odredbi, know-how čine "značajne i korisne" informacije, što u većoj mjeri odgovara praksi većine franšiznih sustava. Razdoblje tijekom kojeg franšizodavac treba dokazati održivost i profitabilnosti koncepta definira se na "najmanje godinu dana", umjesto dosadašnjeg, prilično nepreciznog "razumnog roka". Među temeljne odredbe ugovora o franšizingu, pak, ulaze i uvjeti pod kojima primatelj franšize može prodati ili prenijeti franšizni biznis.

Ažurnu verziju Europskog etičkog kodeksa za franšizno poslovanje možete pronaći ovdje.