Statut Hrvatske udruge za franšizno poslovanje

FIP
FIP / Hrvatska udruga za franšizno poslovanje je neprofitna, nevladina udruga osnovana krajem 2002. godine sa ciljem promocije i popularizacije franšiznog poslovanja u Hrvatskoj
Ponedjeljak
20.05.2013
Statutom FIP utvrđuju se ciljevi i djelatnost Udruge, prava, obaveze i stegovne odgovornosti članova, te tijela Udruge.
 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska udruga za franšizno poslovanje (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za franšizno poslovanje.
Skraćeni naziv Udruge je Hrvatska FIP udruga.
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku: Croatian association for franchising.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 3.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području ili više općina, grada ili županija.
Podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada podružnice regulira se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika sa natpisom u tri reda. U prvom redu riječ HRVATSKA, u zadnjem redu riječ UDRUGA, a u sredini skraćenica FIP.

 

Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Udruge obavještavaju putem sjednica tijela Udruge te poštanskom ili elektronskom dostavom pisanih materijala.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge na poziv Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Cilj Udruge je okupljanje članova radi poticanja razvoja franšiznog poslovanja.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima djelovanja na području franšiziranja,
 • zaštita, promocija i podticanje franšiziranja,
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
 • potiče studente i mlade stručnjake da se bave proučavanjem franšiziranja,
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • dodjela nagrada i priznanja za dostignuća na području franšiziranja,
 • obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenim Statutom.

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno. Redovni članovi moraju:

 • bezrezervno prihvatiti Statut udruge kao i bilo koju drugu regulativu koju donese Udruga, a koja je u skladu sa Statutom
 • biti franšizni lanac uključujući franšizodavce i njihove franšizoprimce ili master franšizoprimac
 • bezrezervno potpisati prihvačanje Etičkog kodeksa Udruge

Počasnim članom Udruge mogu postati franšizni lanci koji su svojim aktivnostima značajno doprinijeli razvoju Udruge i nominirani su od najmanje 2 člana Udruge. Počasni članovi nemaju pravo glasa.
Udruga može uzeti u članstvo i one tvrtke u čijem je interesu promoviranje franšiznog poslovanja. Takove tvrtke će biti pridruženi članovi i nemaju pravo glasa. Pridruženi članovi ne mogu biti birani u Upravni odbor Udruge.

Članak 9.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Upravni odbor na prijedlog najmanje dva člana Udruge i uz pismeni pristanak počasnog člana.
U Udruzi se vodi registar članova.

Članak 10.

Prava i obveze članova su:

 • da biraju i budu birani u tijelu Udruge;
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju;
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;
 • da redovito plaćaju članarinu;
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge.

Redovni član je član koji redovito plaća članarinu za tekuću godinu.
Počasni član ne plaća članarinu.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva zbog neaktivnosti
 • isključenjem iz članstva zbog neplaćanja članarine godinu dana uzastopno smrću člana

 

Članak 12.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi i njenom članstvu.
Odluka o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe u roku 15 dana Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor Udruge
 • Predsjednik Udruge
 • Dopredsjednik Udruge
 • Tajnik Udruge
 • Nadzorni odbor Udruge

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve fizičke osobe redovni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je redovni član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a saziva ju predsjednik Udruge.
Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 15.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali, poštanskim ili elektronskim putem, o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 16.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna osobno najmanje trećina članova Skupštine.
Ukoliko Skupštini ne pristupi trećina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje četvrtina članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 17.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,
 • rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
 • odlučuje o prestanku Udruge i
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 18.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština Udruge na vrijeme od pet godina, s time da može biti biran više puta za redom.
Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Upravni odbor je dužan donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 19.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik koje bira Skupština na vrijeme od pet godina. Upravni odbor Udruge:

 • se sastaje jednom u tri mjeseca
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • odlučuje o korištenju imovine Udruge,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,
 • provode odluke Skupštine i rukovode radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.
 • Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova Upravnog odbora.

Članak 20.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge zastupaju Udrugu, predsjedaju sjednicama Skupštine te odgovaraju za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Udruge:

 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • pokreće raspravu o pojedinim pitanjima,
 • vodi računa o provođenju odluka Skupštine.

Članak 21.

Skupština Udruge na svojim sjednicama bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge na vrijeme od pet godina.
Dopredsjednik i tajnik Udruge pomažu predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim ga poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 22.

Tajnik Udruge:

 • koordinira prikupljanje podataka za nacrte prijedloga općih akata koje donosi Upravni odbor,
 • vodi zapisnike sa sjednice Skupštine i Upravnog odbora
 • vodi i čuva arhivu Udruge,
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge
 • vodi registar članova.

Članak 23.

Nadzorni odbor ima dva člana koje bira Skupština na vrijeme od pet godina i mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 24.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 25.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnost u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 26.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 18. ovog Statuta.

Članak 27.

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

 • članarine,
 • donacije i dotacije,
 • sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
 • sredstva ostvarena svojim djelatnostima sukladno Zakonu,
 • ostali prihodi sukladno Zakonu.

Članak 28.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koje je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt, izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge poštanskom ili elektronskom dostavom pisanih materijala.
Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta, te se konačna odluka o promjeni Statuta donosi glasovanjem na Skupštini Udruge.

Članak 30.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 31.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge o imovini Udruge odlučit će se na posljednjoj sjednici Skupštine.

Članak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


Popularno na forumu

Dobro došli u Prag

Nisam mogao vjerovati, ponovno sam sretan i financijski stabilan i zahvaljujem Bogu da ovakve legalne kreditne tvrtke još uvijek postoje na ovim prevarama posvuda, iskoristit...

1 komentara
zadnji 16.11.2023
Modeli širenja na inozemnim tržištima

Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio...

10 komentara
zadnji 11.11.2023
Modeli širenja na inozemnim tržištima

Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio...

10 komentara
zadnji 09.11.2023
Modeli širenja na inozemnim tržištima

Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio...

10 komentara
zadnji 09.11.2023
In memoriam

Trebate li zajam za rješavanje financijskih problema? Trebate li poslovni kredit? Kredit za automobil itd. Kontaktirajte gospodina Davidsona Alberta putem e-pošte:...

4 komentara
zadnji 08.11.2023
In memoriam

.

4 komentara
zadnji 08.11.2023
Modeli širenja na inozemnim tržištima

Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio...

10 komentara
zadnji 31.10.2023
Modeli širenja na inozemnim tržištima

Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio...

10 komentara
zadnji 31.10.2023