Petak
12.10.2012
Franšiza je oblik suradnje između neovisnih poduzetnika. Franšizodavac nudi svoj ​​"know-how" i brand, a zauzvrat naplaćuje naknadu od primatelja franšize, koji tom naknadom stječu pravo i mogućnost da koriste dokazanu poslovnu ideju.
 

Sam pojam "franšiza" u zemljama engleskog govornog područja znači naknadu jedne kompanije drugoj za dozvolu da prodaje robu ili usluge na određenoj teritoriji. U Evropi, tačnije u većini evropskih zemalja, pa i u Srbiji, u upotrebi je uža definicija termina franšize. Franšizom se naziva dugoročna, čvrsta ugovorna saradnja između nezavisnih preduzetnika, davaoca i primaoca franšize, gde davalac franšize obezbeđuje primaocu franšize set znanja za vođenje poslovanja i ustupa mu svoj brend.

Autori poput J. N. Adams-a (Adams) i K. V. Prichard Jones-a (Pričard Džons), ali i S. Jedrzejewski (Jedržejevski), sugerišu dva različita značenja reči "franšiza". U užem smislu, ona je ugovor o distribuciji dopunjen pravom na korišćenje proizvođačevog zaštitnog znaka od strane distributera. U širem smislu, franšiza je ugovor pod kojim jedna stranka daje pravo na korišćenje svog brenda drugoj strani, pružajući joj pri tome podršku i savete (znanja) u vođenju kompanije, i nadgledajući poslovne aktivnosti obeju strana – sebe i primaoca.

Prema Martin Mendelsohn-u (Martin Mendelson), možda i najpoznatijem autoru o franšizingu, sam termin franšiza je postajao popularniji sa širenjem tzv. koncepta franšiznog poslovanja, koji podrazumeva davanje licence od strane jedne osobe (davalac franšize) drugoj osobi (primaocu franšize). Ova licenca daje pravo primaocu franšize da vodi poslovanje pod brendom (markom, zaštitnim znakom) davaoca franšize i da koristi franšizni paket, koji sadrži sve elemente neophodne za uspostavljanje nezavisne kompanije koja će poslovati, uz aktivnu asistenciju davaoca franšize, po unapred utvrđenim pravilima.

Prema Barbari Pokorski, autoru "Leksikona franšize", najpoznatije definicije se, pak, mogu naći u dve vrste propisa: u etičkim kodeksima franšiznih asocijacija i antimonopolskom zakonodavstvu. Evropskim etičkim kodeksom franšiznog poslovanja franšiza je definisana kao sistem trgovanja dobrima (robom) i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koji se bazira na bliskoj i permanentnoj saradnji pravno i ekonomski nezavisnih preduzeća vlasnika franšize - davaoca franšize i pojedinačnih korisnika franšize - primaoca franšize, gde vlasnik garantuje svojim korisnicima pravo i nameće obavezu da vode posao u skladu sa konceptom franšize. Pravo omogućava i obavezuje primaoce franšize, da u zamenu za direktnu ili indirektnu finansijsku naknadu, koristi zaštitni znak davaoca franšize za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, sistem procedura i druga prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo, uz stalnu komercijalnu i tehnološku podršku, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru, koji se, u ove svrhe, zaključuje između stranaka.

Svoju definiciju- šire pojašnjenje nudi i Centar za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek. Po istome, franšiza je privilegija ili dozvoljeno pravo pojedincu ili grupi koja omogućava korisniku da provodi određenu vrstu komercijalne aktivnosti. Legalni koncept franšize datira od srednjeg vijeka, kada je vitez ili opat mogao dobiti pravo upravljanja određenim dijelom lordova posjeda. Sajmovi i tržnice su također bile organizirane kao franšize, kao i neke druge komercijalne aktivnosti.
Danas se pod pojmom ugovora o franšizi mogu smatrati slučajevi poput mjere i usluga koje će biti osigurane od strane cedenta, plaćanja cedenta i uvjeti za okončanje franšize. Franšiza je sistem proširenja poslovanja i distribucije proizvoda i usluga te mogućnost vođenja poslovanja pod prepoznatljivim imenom. Franšiza se pojavljuje kada kompanija (davatelj franšize) licencira svoje trgovačko ime (brand) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenoj osobi ili grupi (korisniku franšize) koji se slaže da će poslovati u skladu s uvjetima ugovora (ugovor o franšizi) Davatelj franšize osigurava korisniku franšize podršku i, u nekim slučajevima, ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat korisnik franšize plaća davatelju franšize početna pristojba (nazvan franšizna pristojba) i pristojba za poslovanje (royalty) za korištenje trgovačkom imena i načina poslovanja.
Franšiza je pravni i komercijalni odnos između imatelja robnog žiga, uslužnog žiga, trgovačke marke ili reklamnog simbola i pojedinca ili grupe koji traže pravo korištenja te identifikacije u poslovanju. Franšiza upravlja metodom za poslovanjem između dvije zainteresirane strane.

Primjeri privatnih franšiza su bezbrojni. Prodavači prodaju franšize trgovcima, dajući im pravo prodaje njihovih proizvoda u određenim područjima. U skorim godinama najveći rast franšiznih usluga zabilježen je u uslužnom sektoru. Franšize su kreirane kako bi ponudile usluge od računovodstva, do printanja i kopiranja, direktnog mailinga, čišćenja kuća, prodaje računala i usluga, itd.

Aneta Wieczorek, Dušan Korunoski, PROFIT sistem


Popularno na forumu

Franšize iz Amerike za cijeli svijet

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Pravo na ekskluzivnost teritorija

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Tržište otvoreno za franšize

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Nije franšizing za svakoga

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Franšizni sektor ne posustaje

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Američke franšize u vrhu

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Nagrađene mađarske franšize

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Top američke franšize za 2022.

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024