Europski etički kodeks franšiznog poslovanja

Sadržaj Kodeksa
1. Definicija franšiznog poslovanja 2. Osnovna načela 3. Regrutacija, reklamiranje i povjerljivost informacija 4. Selekcija pojedinačnih primatelja 5. Ugovor o franšizi 6. Etički kodeks i master sustav franšize
Nedjelja
01.01.2017
Ovaj Europski etički kodeks ažurna je verzija kodeksa koji je Europska franšizna federacija (EFF) usvojila 1972. godine, a njegove posljednje izmjene usvojene su koncem 2016. godine.
 

Ovaj Europski etički kodeks nova je verzija kodeksa, ažurirana koncem 2016. godine, prvi put nakon 2003. od kada je datirala njegova prethodna verzija. Sve nacionalne organizacije ili federacije, članice EFF, sudjelovale su u njegovom kreiranju i osigurat će njegovu promociju, pravilno tumačenje i prilagodbu uvjetima u svojoj zemlji. Predložene prilagodbe od strane članica mogu biti dodaci osnovnom kodeksu, bez njegova mijenjanja, i moraju biti odobreni od strane organa EFF prije nego se implementiraju. Kodeks služi kao praktični zbir osnovnih odredbi fer ponašanja svih aktera koji se u Europi bave franšizingom.

1. DEFINICIJA FRANŠIZNOG POSLOVANJA

Franšizno poslovanje je sustav trgovanja dobrima (robom) i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koji se bazira na bliskoj i permanentnoj suradnji pravno i ekonomski neovisnih poduzeća, vlasnika franšize - davatelja franšize i pojedinačnih korisnika franšize - primatelja franšize, gdje vlasnik garantira svojim korisnicima pravo i nameće obvezu da vode posao u skladu s konceptom franšize.

Pravo omogućuje i obvezuje primatelje franšize, da u zamjenu za izravnu ili neizravnu financijsku naknadu, koristi zaštitni znak davatelja franšize (brend) za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, sustav procedura i druga prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo, uz stalnu komercijalnu i tehnološku podršku, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru koji se, u ove svrhe, zaključuje između stranaka.

"Know-how" označava korpus nepatentiranih praktičnih informacija, nastalih kao rezultat iskustva i testova provedenih od strane davatelja franšize, a koje su tajne, temeljite i jasno određene.

"Tajne" znači da know-how, kao cjelina ili u egzaktnoj konfiguraciji svojih sustavnih komponenti, nije javno poznat ili lako dostupan; a nije ograničena u užem smislu da svaka pojedinačna komponenta (dio) know-how-a bude potpuno nepoznata ili nedostupna izvan posla kojim se bavi franšizodavac;

"Temeljite" znači da know-how sadrži informacije koje se značajne i korisne za primatelja franšize za uporabu, prodaju ili preprodaju ugovorne robe ili usluga.

"Određene" znači da know-how mora biti opisan na dovoljno razumljiv način tako da je moguće provjeriti ispunjavaju li se kriteriji tajnosti i važnosti.

2. OSNOVNA NAČELA

2.1. Franšizodavac je začetnik franšizne mreže koja se sastoji od njega samog i njegovih pojedinačnih franšizoprimca, gdje je franšizodavac dugoročni skrbnik.

2.2. Obveze davatelja franšize

Franšizodavac:

 • uspješno je upravljao poslovnim konceptom u periodu od najmanje godinu dana, barem u jednoj probnoj jedinici (pilot jedinici) prije formiranja vlastite franšizne mreže,
 • vlasnik je ili ima zakonsko pravo korištenja imena mreže, robne marke ili drugih razlikovnih identifikacija,
 • prepoznaje svoje franšizoprimce kao neovisne poduzetnike i neće ih ni na koji način, ni izravno ni neizravno, tretirati kao uposlenike ili podređene,
 • pruža individualnom primatelju franšize početnu obuku i trajnu komercijalnu i/ili tehničku pomoć tijekom čitavog trajanja ugovora
 • daje pravo da se koristi know-how koji je prenesen i/ili stavljen na raspolaganje franšizoprimcu, uz obvezu da know-how održava i razvija,
 • prenijet će i/ili će staviti know-how na raspolaganje primateljima franšize kroz odgovarajuća sredstva informiranja (komunikacijske kanale), obučit će, nadgledati i kontrolirati da li se know-how pravilno koristi,
 • poticat će franšizoprimce da daju povratne informacije (razmjenjuju informacije) kako bi se održavao i razvijao know-how koji im je prenijet i/ili stavljen na raspolaganje,
 • nastojat će, u predugovornoj, ugovornojtei postugovornoj fazi suradnje s primateljima franšize, spriječiti bilo kakvu zloporabu, a naročito prenošenje know-how-a konkurentskim mrežama, da bi se izbjegle predrasude o interesima mreže,
 • investirat će, prema potrebi, u sredstva, financijska i ljudska, za promociju vlastitog brenda i uključit će se u istraživanja i inovacije koje će osigurati dugoročan razvoj i kontinuitet konceptu,
 • informirat će svoje potencijalne i pojedinačne franšizoprimce o namjerama svog poslovanja na internetu i/ili uopće o prodajnoj politici i namjerama takve politike,
 • nastojat će očuvati interese čitave mreže dok razvija vlastito online poslovanje i/ili prodajnu politiku;

2.3. Obveze individualnog franšizoprimca

Primatelj franšize će:

 • prihvatiti obvezu lojalne suradnje s davateljem franšize kako bi osigurali uspjeh mreži kojoj se primatelj franšize pridružio kao obaviješten i potpuno neovisan poduzetnik;
 • uložiti najveći mogući napor u cilju rasta franšiznog poslovanja te održanja zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže,
 • biti odgovoran za ljude, resurse i financijska sredstva koja će angažirati u franšiznom poslovanju i preuzeti odgovornost kao samostalni poduzetnik, u odnosu prema trećim stranama, za svoje postupke unutar franšiznog sustava,
 • postupati lojalno i odgovorno u odnosu na sve ostale franšizoprimce u mreži, kao i prema franšiznom sustavu kao takvom;
 • dostaviti davatelju franšize provjerljive podatke o poslovanju u cilju olakšavanja procjene o poslovanju, kao i poslovne bilance neophodne za učinkoviti nadzor nad poslovanjem
 • dopustiti davatelju franšize da provjerava održavaju li se kvaliteta i imidž koncepta pravilno, prije svega u smislu kvalitete proizvoda i usluga koje primatelj franšize nudi/pruža kupcu/klijentu
 • prepoznati i preuzeti odgovornost koje, kao potpuno neovisan poduzetnik, ima u odnosu na kupce/klijente;
 • čuvati i neće odavati trećima znanje (know-how) franšizodavca tijekom trajanja ugovora, kao ni nakon isteka ugovora

2.4 Trajne obveze obje strane

Strane će:

 • nastojati očuvati imidž te ugled mreže kroz vođenje vlastitih biznisa/tvrtki;
 • primjenjivati načelo dobre vjere i poštenja u međusobnom ophođenju. Stranke će pismeno obavještavati o svakom kršenju ugovornih obveza i gdje je to moguće, omogućit razumni vremenski rok za ispravljanje uzroka kršenja ugovora;
 • poštovat povjerljivost informacija o franšiznom konceptu koje budu razmjenjivali jedni s drugima;
 • rješavati pritužbe i sporove sporazumno, pregovorima u duhu dobre vjere, međusobnog razumijevanja i tolerancije;
 • u dobroj vjeri potražiti, ako je to prikladno i ako nisu uspjele riješiti spor izravnim pregovorima, medijaciju prije pokretanja parnice i/ili arbitražu provedenu, odnosno, odobrenu od strane nacionalne franšizne asocijacije;

3. REGRUTACIJA, REKLAMIRANJE I POVJERLJIVOST INFORMACIJA

3.1 Reklame kojima se na suradnju pozivaju individualni primatelji franšize moraju biti nedvosmislene i ne smiju sadržavati činjenica koje mogu dovoditi u zabludu.

3.2 Svi reklamni i promotivni materijali koji se izravno ili neizravno odnose na moguće buduće poslovne rezultate, brojke ili prihode koje individualni primatelji franšiza mogu očekivati, bit će objektivni i neće biti obmanjujući.

3.3 Da bi se primateljima franšiza dao uvid u sve obvezujuće dokumente s potpunom informiranošću, njima će se dati kopija ili pristup važećem Etičkom kodeksu, kao i potpuni i točni prikaz svih materijala s informacijama o franšiznom odnosu, u razumnom roku prije provođenja tih obvezujućih dokumenata.

3.4 Potencijalni primatelj franšize preuzima odgovornost za pažljivo analiziranje informativnog materijala o franšiznoj suradnji, uključujući i odabir odgovarajućeg profesionalnog savjeta, prije nego što potpiše franšizni ugovor.

3.5 Potencijalni primatelj franšize mora biti iskren i otvoren u davanju podatka o svom iskustvu, financijskoj sposobnosti, obučenosti, sredine iz koje potječe, kao i bilo kojem drugom podatku važnom za franšiznu suradnju koji će pružiti kako bi bio izabran od strane davatelja franšize.

3.6 Ako franšizodavac nameće predugovor kandidatu za franšizoprimca, poštovat se sljedeća načela:

 • Prije potpisivanja bilo kakvog predugovora, kandidat za franšizoprimca će dobiti pismene informacije o njegovoj svrsi, kao i,o bilo kakvoj kompenzaciji koju bi mogao biti obvezan platiti davatelju franšize, u svrhu pokrivanja njegovih stvarnih troškova učinjenih tijekom i u odnosu na predugovornu fazu; ako se ugovor provede, spomenuta kompenzacija će biti refundirana od strane davatelja franšize ili će se oduzeti od moguće ulazne naknade koju plaća primatelj franšize;
 • Predugovor će definirati rokove i sadržavati odredbe o raskidu;
 • Davatelj franšize može nametnuti odredbe o izbjegavanju konkurencije i/ili tajnosti da bi zaštitio svoje znanje (know-how) i identitet.

4. SELEKCIJA PRIMATELJA FRANŠIZE

Franšizodavac treba odabrati i prihvatiti kao primatelje franšize samo one za koje se nakon razumne analize čini da posjeduju osnovne vještine, obrazovanje, osobne kvalitete ali i financijske resurse koji su dovoljni za vođenje franšiznog posla.

5. FRANŠIZNI UGOVOR

5.1 Franšizni ugovor mora biti u skladu s nacionalnim zakonima, zakonima Europske unije i ovim Etičkim kodeksom i svim eventualnim njegovim nacionalnim dopunama.

5.2 Ugovor će odražavati interese članova franšizne mreže u zaštiti industrijskog i intelektualnog prava i vlasništva franšizodavca iu održavanju zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže.

5.3 Svi ugovori i sve ugovorne obveze u vezi s franšiznim odnosom moraju biti napisane ili prevedene od strane ovlaštenog tumača na službeni jeziku zemlje u kojoj posluje franšizoprimac, a potpisani ugovori moraju odmah biti dati franšizoprimcu.

5.4 Franšizni ugovor mora razložiti, bez dvosmislenosti, obveze i dužnosti ugovornih strana, kao i druge materijalne uvjete odnosa.

5.5 Osnovne odredbe ugovora trebaju biti sljedeće:

 • Prava koja ima franšizodavac,
 • Prava koja stječe franšizoprimac,
 • Prava na korištenje intelektualnog vlasništva (brenda, žiga...), a koja moraju biti prenijeta najmanje za vrijeme trajanja ugovora, odnosno, franšiznog odnosa,
 • Popis roba i/ili usluga koje davatelj pruža franšizoprimcu,
 • Obveze davatelja franšize,
 • Obveze franšizoprimca,
 • Uvjeti plaćanja za franšizoprimca (naknade),
 • Vremensko trajanje ugovora, koje mora biti dovoljno dugačko da omogući svakom individualnom primatelju franšize povraćaj početnih ulaganja specifičnih za franšizu,
 • Osnove, uključujući i obavijest koje obje strane moraju dati, o bilo kakvom obnavljanju ili promjenama ugovora,
 • Uvjete pod kojima individualni franšizoprimac može prodati ili prenijeti franšizno poslovanje kao stabilan i održiv biznis te opciju prava prvokupa za davatelja franšize u ovom slučaju
 • Odredbe koje se odnose na korištenje zaštićenih i trgovačkih marki, imena, oznaka, logotipovaa ili drugih specifičnih identifikacija franšizodavca od strane franšizoprimca,
 • Pravo franšizodavca na prilagodbu franšiznog sustava novim ili promijenjenim metodama,
 • Odredbe za raskid ugovora,
 • Odredbe koje omogućuju promptnu predaju sve materijalne i nematerijalne imovine koja pripada davatelju franšize ili drugom vlasniku, odmah po raskidu franšiznog ugovora.

6. ETIČKI KODEKS I MASTER SUSTAV FRANŠIZE

Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na odnos između davatelja franšize i primatelja franšize i jednako na odnos između master primatelja franšize i njegovih pojedinačnih franšizoprimca. Ne primjenjuje se na odnos između davatelja franšize i njegovih master primatelja franšize.


Popularno na forumu

Franšize iz Amerike za cijeli svijet

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Pravo na ekskluzivnost teritorija

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Tržište otvoreno za franšize

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Nije franšizing za svakoga

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Franšizni sektor ne posustaje

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Američke franšize u vrhu

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Nagrađene mađarske franšize

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024
Top američke franšize za 2022.

Dobre vijesti za mene i vas, zovem se TEREZA i moram vam ispričati kako sam doživjela ponudu kredita od 35,000 eura. Ponovno sam sretan i financijski stabilan i hvala Bogu...

1 komentara
zadnji 02.06.2024