Riječnik franšizinga i biznisa

Factoring

Factoring je prodaja prava potraživanja instituciji koja se bavi naplatom potraživanja. To je posao kratkoročnog financiranja izvoznog ili uvoznog posla preko faktora kao posebne organizacije. Prodavaoci, odnosno kupci mogu se financirati posredstvom faktora pod uvjetom da kupac sve narudžbe prije izvršenja isporuke od strane poslodavca mora dati faktoru na odobrenje, te da faktor stalno ispituje kreditnu sposobnost kupaca, prije nego što preuzme bilo kakvo potraživanje.

Faktoring je posao kratkoročnog financiranja robnih potraživanja na osnovi fakture i robnih dokumenata. Temelj je ugovor o faktoringu i čini ga globalna cesija budućih potraživanja dobavljača. Cediraju se na osnovi fakture i inkasa tih potraživanja, a može se predvidjeti i komercijalni rizik i avansiranje vrijednosti ustupljenih potraživanja do izvjesne granice.

Faktor za svoju uslugu zaračunava faktoring proviziju. Visina provizije uvjetovana je ukupnim prometom, prosječnom svotom svih računa, brojem i postojanošću kupaca, kao i prosječnim rokom potraživanja. Za preuzimanje komercijalnog rizika i avansiranja plaća se posebna naknada.

Prema UNIDROIT-u (Međunarodnom institutu za unifikaciju privatnog prava), faktoring mora sadržavati tri karakterisike:
Prvo: mora postojati klauzula o ustupanju tražbine koje proističe iz komercijalnog ugovora o kupoprodaji robe ili usluga. Predmet faktoringa ni u kom slučaju ne može biti kupoprodajni ugovor u kojem je jedna ili obje strane, fizička osoba.

Drugo: mora postojati odredba kojom se predviđa obavijest dužniku o ustupljenom potraživanju.

Treće: "faktor" mora pružiti najmanje dvije od sljedećih usluga:
1. Financiranje kroz avansna plaćanja
2. Zaštita od rizika neplaćanja
3. naplata potraživanja
4. Evidencija i upravljanje potraživanjima