Riječnik franšizinga i biznisa

Agencija (Partnerstvo)

Agencija (Partnertsvo) je forma suradnje između dva privredna subjekta zasnovana na agencijskom ugovoru u kome je jedan subjekt...
saznajte više

Akceptni nalog

Akceptni nalog je naziv obrasca (formulara) koji se koristi u platnom prometu između pravnih osoba. To je nalog organizaciji ovlaštenoj za...
saznajte više

Akcize

Akcize su posredni porezi (ne ubiru se izravno od pojedinaca, već preko proizvođača, prodavača i drugih posrednika) na domaća dobra i...
saznajte više

Akreditiv

Akreditiv je pojam koji se najčešće koristi da bi se njime označio odnos između dužnika plaćanja kao osobe koja banci daje nalog za otvaranje...
saznajte više

Aktiva

Aktiva su sredstva koja neki gospodarski subjekt posjeduje u određenom trenutku. Može biti financijska i realna. Financijska aktiva su sva financijska...
saznajte više

Akumulacija

U ekonomiji akumulacija je skupljanje kapitala, novčanih sredstava ili dobara radi održanja kontinuiteta proizvodnje ili potrošnje ili pak za njihovo povećanje; stvaranje novčanih pričuva, štednja.

Amortizacija

Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine poduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Kako se iznos...
saznajte više

Anuitet

Anuitet je novčani iznos koji određenog datuma dospijeva za isplatu i koji se zajmodavcu ili investitoru plaća godisnje ili u kraćim vremenskim...
saznajte više

arbitraža

Način rješavanja sporova između stranaka bez sudskog spora. Podrazumijeva imenovanje, uz suglasnost stranka u sporu, određenog broja kvalificiranih arbitara čiji je posao da donesu vansudsko poravnanje. Često je arbitraža jeftinije i brža nego parnica.

Atest

Atest je dokument koji nastaje kao rezulatat utvrđivanja tehnoloških karakteristika određene robe. Ovaj dokument jeste izjava da roba ima ona tehnološka i druga svojstva koja kupci očekuju ili su predviđena odgovarajućim standardima.