Riječnik franšizinga i biznisa

Bankovna doznaka

Bankovna doznaka je nalog koji izdaje jedna banka drugoj za isplatu određene svote novca trećoj osobi. Ovaj nalog banka izdaje na temelju...
saznajte više

Bankovna garancija

Bankovna garancija (engl. guaranty) je poseban instrument osiguranja plaćanja i izvršenja ugovorenih obveza o ugovornom roku kojim...
saznajte više

Bankovni akcept

Bankovni akcept (engl. banker’s acceptance, bank acceptance, B/A, njem. Bankakzept) je ročna mjenica vučena na banku. Prihvatom (acceptance)...
saznajte više

Barirani ček

Barirani ček ili precrtani ček je vrsta obračunskog čeka, čija se posebnost sastoji u tome što je na licu precrtan dvjema dijagonalno i...
saznajte više

Barter

Barter je oblik vezane trgovine kroz direktnu međusobnu razmjenu proizvoda i usluga, po posebnom sporazumu, bez korištenja novca ili drugih sredstava...
saznajte više

Bezgotovinsko plaćanje

Bezgotovinsko plaćanje se provodi knjižnim prijenosom određene novčane svote s računa dužnika na račun vjerovnika u knjigama...
saznajte više

Bilanca tanja

Bilanca tanja je dvostrani financijski izvještaj koji daje pregled aktive i pasive. Aktiva predstavlja sredstva a pasiva izvore sredstava, što automatski znači da strane bilance moraju biti u ravnoteži, jer zapravo prikazuju jednu istu stvar sa dva aspekta.

Bilanca uspjeha

Bilanca uspjeha je dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom razdoblju. Ovaj računovodstveni izvještaj se sastoji od lijeve...
saznajte više

Blagajnički zapisi

Blagajnički zapisi su kratkoročni utrživi vrijednosni papiri s rokom dospijeća do jedne godine. Izdaju ga ministarstva financija, državne agencije ili centralne banke. Blagajnički zapisi smatraju se nerizičnim instrumentom, a sigurnost i niži prinos glavne su mu karakteristike.

Bonitet poduzeća

Bonitet poduzeća je ocjena likvidnosti i kreditne sposobnosti firme, a u najširem smislu sveobuhvatna ocjena temeljena na analizi završnog...
saznajte više

Break-even

Break-even (ili break even) je "točka prijeloma" odnosno momenat koji se često spominje u franšiznom poslovanju - to je točka (trenutak) kada prihodi postanu jednaki rashodima te posao, s toga aspekta, postaje održiv.

Broker

Broker je osoba koju je Komisija za vrijednosne papire ovlastila za trgovinu vrijednosnim papirima. Radi u brokerskim kućama ili bankama (društvima...
saznajte više

Brokerski poslovi

Brokerski poslovi su poslovi koje obavlja brokerska kuća: trgovanje financijskim instrumentima, djelatnosti na primarnom tržištu, izrada...
saznajte više

Bruto domaći proizvod – BDP

Bruto domaći proizvod – BDP je vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar neke zemlje, a uključuje i vrijednost...
saznajte više

Bruto nacionalni dohodak

Bruto nacionalni dohodak je ukupna vrijednost svih proizvoda i usluga koje proizvedu rezidenti jedne zemlje u toku godine, uključivo i...
saznajte više

Bruto nacionalni proizvod – BNP

Bruto nacionalni proizvod – BNP je vrijednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih pomoću domaćih faktora proizvodnje...
saznajte više

Bruto profit

Bruto profit (engl. pre-tax profit) je izvedena veličina koja odražava uspješnost poslovanja. Dobiva se kao razlika svih prihoda (poslovnih,...
saznajte više

Burzovni indeksi

Burzovni indeksi su prosjek cijena vrijednosnica izražen u odnosu na ranije utvrđenu bazičnu tržišnu vrijednost. Indeks se koristi za...
saznajte više