Riječnik franšizinga i biznisa

Nacionalni dohodak

Nacionalni dohodak je mjera novčane vrijednosti dobara i usluge koje su na raspolaganju naciji, a proistječu iz gospodarske aktivnosti....
saznajte više

Nalog za plaćanje

Nalog za plaćanje je bezuvjetna instrukcija data banci izvršiti plaćanje ili naplati određeni iznos novca s naznačenog računa.

Negativna kamata

Negativna kamata je kamata koju ulagač plaća na uloženi novac. Svojedobno uvedena u Švicarskoj kao zaštita od nekontroliranog priljeva inozemnog kapitala.

Nekretnine

Nekretnine su stvari koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru a da im se pri tome ne uništi bit ili ne promijeni dosadašnja struktura. Pojam...
saznajte više

Neopozivi akreditiv

Neopozivi akreditiv je akreditiv koji se ne može jednostrano izmeniti. Ni obaveza akreditivne banke prema korisniku, niti neki od njezinih elemenata, ne može se opozvati ni izmijeniti bez suglasnosti korisnika akreditiva.

Neto vrednost preduzeća

Neto vrijednost poduzeća određuje se na temelju knjigovodstvenih informacija i čini razliku između vrijednosti ukupne imovine...
saznajte više

Novčani tok (cash flow)

Novčani tok (cash flow) je financijska kategorija koja odražava kretanje gotovine: primitke, izdatke i njihovu razliku; tok novca koji...
saznajte više