Riječnik franšizinga i biznisa

Agencija (Partnerstvo)

Agencija (Partnertsvo) je forma suradnje između dva privredna subjekta zasnovana na agencijskom ugovoru u kome je jedan subjekt organizator sustava (nalogodavac) a drugi nastupa za svoj ​​račun ili ili za račun nalogodavca (agent ili partner).

Agent može biti fizičko ili pravno lice, koje je samostalno i uz naplatu provizije ovlaštena izričito ili prešutno raditi za drugoga - nalogodavca (principala). U širem smislu ovaj termin obuhvaća trgovačke zastupnike, faktore, brokere, zastupnike, zemljoposjednika i sl., au užem smislu zastupnike i posrednike.

U kontinentalnom pravu agent je u pravilu zastupnik koji radi u ime i za račun zastupanog (nalogodavca), dok u anglosaksonskim sustavima instituti agencije i agent imaju šire značenje, i klasificiraju se prema odnosu agenta s nalogodavcem (principalom), tako da se sa stanovišta trećeg lica pojavljuju tri mogućnosti:
a) neotkriveni nalogodavac (undisclosed principal) - agent ne otkriva svog nalogodavca i sklapa s trećom osobom posao u svoje ime;
b) neimenovani nalogodavac (unnamed principal) - agent otkriva da ne radi za sebe nego za principala, ali ne otkriva njegovo ime, a ugovore potpisuje "po ovlasti principala";
c) imenovani (otkriveni) nalogodavac (named - disclosed principal) agent otkriva i postojanje i ime nalogodavca i sklapa s trećima ugovore u njegovo ime i za njegov račun.

Posebito zbog historijske konotacije reči "Agent" u centralnoj i istočnoj Europi se često koristi izraz "Partner".