Riječnik franšizinga i biznisa

Devizni akreditiv

Devizni akreditiv je najčešći i najsigurniji instrument u međunarodnome platnom prometu. Nalogodavac preko banke stavlja korisniku na raspolaganje određeni iznos deviza, tako da korisnik ispuni ugovorne uvjete za isplatu akreditiva. Poslovanje deviznim dokumentarnim akreditivima regulirano je jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive što ih je donijela Međunarodna trgovinska komora u Parizu. Devizni akreditiv je nalog akreditivnoj banci da u određenome roku, na zahtjev i u skladu s instrukcijama komitenta (nalogodavca), izvrši isplatu u korist ili po nalogu treće osobe (korisnika), odnosno da plati, akceptira ili negocira mjenice (trate) koje trasira korisnik ili da ovlasti drugu banku da to izvrši umjesto nje, uz predaju predviđenih dokumenata. Glavni dokumenti uz akreditive jesu: 1. robni dokumenti (fakture, certifikat o kontroli robe, uvjerenje o podrijetlu robe i dr.); 2. otpremni dokumenti (pomorska teretnica, tovarni list, ostali otpremni dokumenti: skladišnica, talon otpremnice, poštanski recepis ili bilo koji drugi sličan dokument); 3. dokumenti o osiguranju i dr.