Riječnik franšizinga i biznisa

dionice

Dionice predstavljaju vlasničku vrijednosni papir i predstavljaju udio dioničara u vlasništvu dioničkog društva. Nekada su se dionice i fizički štampale, međutim, danas se najveći broj dionica u elektroničkom obliku.

Sa aspekta prava, dionice se mogu svrstati u dvije osnovne skupine: 1. obične i 2. povlaštene dionice.

Obične dionice vlasniku jamče ostvarivanje svih materijalnih i nematerijalnih prava iz akcije.

Povlaštene dionice imaju povlašteni položaj i to uglavnom kod isplate dividende. Dividenda na ovu vrstu dionica je u principu unaprijed zajamčena, poznata i određena u postocima u odnosu na nominalnu vrijednost dionice ili na neki drugi način.

Konvertibilne povlašććene dionice mogu konvertirati po želji vlasnika u obične dionice pod određenim, unaprijed poznatim uvjetima.

Sa aspekta prava glasa dionice mogu biti klase A i dionice klase B. Dionice klase A nemaju glasačko pravo, ali zauzvrat imaju prednost kod naplate dividende nad akcijama klase B.

Sa aspekta vlasništva, dionice mogu biti: 1. dionice koje glase na donositelja i 2. dionice koje glase na ime.