Riječnik franšizinga i biznisa

EURIBOR

EURIBOR predstavlja kamatnu stopu po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u eurozoni spremne pozajme jedna drugoj novac - euro. Obračunava se kao prosjek indikativnih kamatnih stopa (a ne realiziranih kamatnih stopa) na međubankarske depozite različitih ročnosti (15 ročnosti), koje se kreću od jednog tjedna do dvanaest mjeseci. Koristi se kao referentna kamatna stopa za izračun cijena pojedinih financijskih derivata, npr.. swap transakcija. Također, veliki broj banaka koristi EURIBOR da bi utvrdio kamatne stope na različite financijske proizvode poput: hipoteka, štedni računi i krediti. Obračunava se dnevno i objavljuje u 11.00 sati po srednjoeuropskom vremenu na Reuters stranicama. Uvedena je sa formiranjem europske Ekonomske i monetarne unije i uvođenjem eura kao zajedničke valute zemalja članica monetarne unije i njome su zamijenjene nacionalne referentne kamatne stope.