Riječnik franšizinga i biznisa

Euroobveznice

Euroobveznice je međunarodni bankovni kredit nominiran na neku od eurovaluta. Europske ga banke odobravaju zajmoprimcima u jednoj ili više stranih valuta, a kamata mu se određuje prema stopi na europskom tržištu novca. Dodjeljuje se kao kratkoročni ili srednjoročni kredit po fiksnoj kamatnoj stopi, ili kao srednjoročni ili dugoročni revolving kredit.