Riječnik franšizinga i biznisa

Vinkulacija

Vinkulacija je ograničenje određenih prava raspolaganja, ili ako su posrijedi vrijednosni papiri, sprečavanje korištenja određenih prava koja iz njih proizlaze, u prvom redu zabranu njihova prenošenja na treću osobu.

Predmet vinkulacije mogu biti: bankovni računi, dionice, akreditivi, zalog i sl.